عنوان: حکم افراد وسواسي در لباس احرام
سوال :

كسانى كه در طهارت و نجاست وسواس دارند، به فتواى حضرتعالى بايد متنجّس را پاك بدانند. حال در ايّام حج و در مورد لباس احرام و مكان و ... نيز بايد به همين فتوى عمل شود؟


پاسخ:

بلى همين فتوى است.