عنوان: عدم اعتناي وسواسي به شک خود در اعمال حج
سوال :

در جايى كه مى‏فرمائيد وسواسى يا كثيرالشّك به شك يا وسوسه خود اعتنا نكند، منظور چيست؟ آيا اگر هميشه بنا را بر نفع خود بگذارد درست است يا آن شك و وسوسه را هر چند به نفع خود باشد بايد اهميّت ندهد؟


پاسخ:

فرقى ندارد.