عنوان: وظيفه افراد کثيرالشّک در اعمال حج
سوال :

منظور از افراد كثيرالشّك و وسواسى در اعمال حج چه كسانى هستند و اين افراد براى انجام اعمال حجّ خود چه وظيفه‏اى دارند؟


پاسخ:

اگر از حدّ متعارف كه مردم بر آن حد هستند تجاوز كند، وسواسى است و بايد در هر چه شك كرد اعتنا نكند.