عنوان: نظر معظم له پيرامون شب يلدا
سوال :
نظر حضرتعالی دربارۀ سنت ایرانی شب یلدا چیست؟
پاسخ:

يك سنّت ملي است و به طور متعارف برگزار كردن، اگر احتمال مفسده در آن نباشد جائز است.