عنوان: صله رحم با حضور افراد بي‌حجاب
سوال :
طبق سفارش بزرگان دین و سنت حسنه‌، صله رحم و به دیدار بزرگان رفتن بايد باشد، اگر در یکی از دیدارها با یکی از خانواده‌های نزدیک که نرفتن به منزل آنها بی‌احترامی محسوب می‌شود، در خانۀ آنها زنی باشد که بدون حجاب یعنی بدون روسری در مجلس حاضر باشد، رفتن به خانۀ این شخص چه حکمی دارد؟
پاسخ:

بنابر آنچه نوشته اید، به اندازه ضرورت جایز است.