عنوان: ازدواج موقت بدون اذن پدر
سوال :

من دختري 18 ساله هستم و در حال حاضر شرايط ازدواج دايم ندارم و ميدانم پدرم با ازدواج موقت من مخالف است ايا در صورتي كه امكان گناه برايمان وجود داشته باشد ميتوانم بدون اذن او با پسري فقط در حد بوسه و نوازش ازدواج موقت كنم؟


پاسخ:

جائز نیست وبایدبدانیداین گونه کارها،مفسده داردوعفت شمادرمعرض خطرواقع می شود.وچه بسیار از ازدواجها در اثراین گونه کارها منجر به طلاف شده وآبروی خانواده ریخته شده است.