عنوان: نفي خواطر
سوال :

نفي خواطر چيست ؟ راه مقابله با آن چيست؟


پاسخ:

تفکرات بیهوده باید نباشد و راه مقابله با آن، تفکرات خوب را جایگزین آن کردن است.