عنوان: زينت کردن مسجد و حسينيه
سوال :
آيا زينت كردن مساجد و حسينيه ها جايز است؟
پاسخ:

جایز است.