عنوان: واردن شدن جنب به مسجد با تيمم
سوال :

شخص جنب كه نمى تواند غسل كند، آيا مى تواند با تيمم وارد مسجد شود و نمازش را به جماعت بخواند؟


پاسخ:

می تواند.