عنوان: نگاه به زناني که تاتو کرده اند
سوال :

اخيراً برخى از بانوان نسبت به ابرو يا دور لب، عمليّات تاتو انجام مى دهند، (پر رنگ كردن دور ابرو و لب با خال كوبى) آیا این عمل زینت حساب می شود و پوشاندن آن واجب است؟ نگاه کردن به تاتو چه حکمی دارد؟


پاسخ:

نگاه حرام است و پوشانیدن واجب است.