عنوان: نگاه كردن دانشجويان زن به استاد مرد و بالعكس
سوال :

در دانشگاه اساتيد مرد و زن تدريس مى كنند، نگاه كردن دانشجويان زن به استاد مرد و بالعكس چه حكمى دارد؟


پاسخ:

اگر پوشیده باشد و احتمال مفسده هم نباشد جایز است.