عنوان: راهکار کنترل نگاه به نامحرم
سوال :

با توجه به این که در جامعه ما بی حجابی و بدحجابی و آرایشهای غلیظ غوغا می کند، چه راهکاری را برای کنترل چشم و نگاه پیشنهاد می کنید؟


پاسخ:

همانطور که قرآن فرموده است چشم ها را به زیر انداختن.