عنوان: نگاه زن به بدن مرد نامحرم
سوال :
چه مقدار از بدن مرد را زن نامحرم مي تواند ببيند؟
پاسخ:

به اندازه ای که متعارف است، نظیر صورت و دست ها تا مچ.