عنوان: تقدم روز? نذر بر قضا در تنگي وقت
سوال :
شخصي براي گرفتن روزۀ نذري و روزۀ قضا وقت کافي ندارد و مثلاً 10 روز تا ماه رمضان مانده و او مجموعاً 15 روزۀ قضا و نذر دارد که وقت نذر هم در دهۀ آخر شعبان است. ابتدا بايد کدام يک را نيت کند؟ روزۀ قضا را نيت نمايد يا روزۀ نذري را؟
پاسخ:
روزۀ نذر ـ چون وقت آن تمام می‌شود ـ مقدم است.