عنوان: قضا و کفار? روزه‌هاي مرض موت
سوال :
فردي دو ماه رمضان پي در پي مريض بوده و در آن مريضي از دنيا رفته، آيا قضاي روزه بر پسر بزرگتر واجب است در حالي که فديه هم نداده آيا از اصل مال کم مي‌شود؟
پاسخ:
روزه اگر نگرفته است و تا ماه رمضان بعدي عذر او باقي بوده، واجب نيست و کفاره تأخير دارد که از اصل مال او برداشته مي‌شود.