عنوان: افطار بعد از ظهر روز? استيجاري يا قضا
سوال :
آيا  افطار کردن روزۀ استيجاري و يا قضا در بعد از ظهر کفاره دارد؟
پاسخ:
ندارد.