عنوان: اجير کردن همزمان چند نفر براي روزه‌هاي ميّت
سوال :
آيا مي‌شود براي گرفتن قضاي روزة ميّت، چند نفر را هم‌زمان اجير کرد؟ مثلاً آيا مي‌شود اگر ميت، سه سال روزه بدهکار است، سه نفر را در يک ماه اجير کنند که روزه‌هاي او را بگيرند؟
پاسخ:
اشکال ندارد.