عنوان: افطار روز? استيجاري
سوال :
شخصي که براي قضاي روزۀ ماه رمضان اجير شده و بعد از ظهر افطار كرده، آيا كفاره دارد؟

پاسخ:
ندارد.