عنوان: پول دستگردان شده مخمس
سوال :

از محضرتان‌ خواهشمند است‌ حكم‌ شرع‌ اسلام‌ را در باره سؤال‌هاي‌ زير مرقوم‌ نماييد.

فردي‌ مالش‌ را مخمّس‌ و پولش‌ را دست‌ گردان‌ مي‌كند:

الف‌) آيا در پايان‌ سال‌ با اين‌ كه‌ قدرت‌ خريد پول‌ به‌ طور چشم‌گيري‌ پايين‌ آمده‌ است‌ همان‌ مبلغ‌ دست‌ گردان‌ شده‌ را بدهكار است‌؟

ب‌) اگر قدرت‌ خريد پول‌ افزايش‌ يافت‌ و شماره‌ پول‌ها مساوي‌ حال‌ گذشته‌ بود، آيا به‌ مازاد قدرت‌ خريد، خمس‌ تعلّق‌ مي‌گيرد؟ (مثلاً يك‌ ميليون‌ تومان‌ سال‌ قبل‌ قدرت‌ خريد يك‌ ميليون‌ و نيم‌ تومان‌ فعلي‌ را پيدا كرده‌ است‌).

 


پاسخ:

الف‌) همان‌ مبلغ‌ دست‌ گردان‌ شده‌ را با اجازه حاكم‌ شرع‌ بدهد كفايت‌ مي‌كند.

ب‌) قدرت‌ خريد را اعمال‌ نكند و مازاد از آنچه‌ را خمس‌ داد است‌، خمس‌ آن‌ را بدهد.