عنوان: مصاديق سبک شمردن نماز
سوال :

سبک شمردن نماز یعنی چه؟ رعایت نکردن چه مواردی قبل، حین و بعد از نماز مصداق سبک شمردن نماز است؟


پاسخ:

برخی از مصادیق سبک شمردن نماز عبارتند از:

1- کارهاي دنيا را بدون عذر مقدم بر نماز بدارد.

2- با عجله نماز بخواند.

3- نماز را بدون عذر در مسجد و با جماعت نخواند.

4- بدون عذر تعقيب نداشته باشد.