عنوان: ماهيت عالم قبر و عالم برزخ
سوال :

آیا عالم قبر غیر از عالم برزخ است؟ یعنی کسی که می میرد، پس از طی عالم قبر، او را به جای دیگر می برند؟ یا اینکه همۀ این مراحل در همان قبر رخ می دهد و هر کس قبر و برزخ مخصوص خود را دارد؟  پاسخ:
عالم قبر از منازل عالم برزخ است و شما در خصوصیات آن فکر نکنید و همین مقدار که قرآن دلالت دارد که عالم برزخ داریم اعتقاد داشته باشید کفایت می کند