عنوان: ارتقاء درجه در اثر ابتلا به بيماري
سوال :

آیا می توان گفت علت مریضی عذاب الهی است؟

 


پاسخ:

می تواند ولی کلیّت ندارد زیرا بعضی از اوقات مریضی صلاح انسان است، لذا ارتقاء درجه پیدا می کند.