عنوان: چار? خلاصي از وسواس
سوال :

من وسواسي هستم و زندگي ام هم به اين خاطر دارد ازهم مي پاشد. آيا شما براي وسواسي ها فتوا مي دهيد كه همه چيز براي آنها پاك است و اجتناب از نجاسات لازم نيست؟

 

 


پاسخ:

لازم نیست از نجاسات اجتناب نکنند. بلکه اگر بی تفاوت راجع به فکر و تخیّل خود شدند، هر چه موجب رنج و سختی آنها بشود و بی اعتنا شدند، در مدت یک ماه خوب می شوند و در مدت شش ماه ریشۀ آن خشک می شود.