عنوان: صله رحم همراه با توهين
سوال :

در برخی موارد صله رحم نه تنها موجب شادمانی برخی از بستگان نمی گردد بلکه موجب ناخرسندی آنان نیز می شود و در مواردی این ناخرسندی را ( حتی برای یکبار رفت و آمد در سال ) با صراحت بیان می نمایند. در اینگونه موارد حکم شرعی رفت و آمد یا قطع رفت و آمد چیست ؟


پاسخ:

دراین گونه موارد صله رحم لازم نیست، بلکه اگر توهین باشد جائز نیست.