عنوان: راه رسيدن به خداوند
سوال :

ما در اسلام داریم که راه برای رسیدن به خدا یکی است و آن پیروی از معصومین است و راه دیگری نیست و راههای دیگر به گمراهی است. یک روایت دیدم که می گفت « الطرق الی الله بعدد نفوس الخلایق» 1. آیا این ها تناقض ندارد؟ 2. آیا سخن نقل شده از معصومین به ما رسیده است؟ معتبر است؟ صحیح است؟ 3. لطفا توضیح بدهید .


پاسخ: راه رسیدن به خداوند مراتب دارد و آن را منقسم به علم الیقین و عین الیقین و حقّ الیقین کرده اند و هر کدام از اقسام مراتب دارد و پیمودن راه باید در چهارچوب ولایت باشد و مخالف با روش آنها نباشد و الا ضلالت است.