عنوان: سحر و خواب مغناطيس
سوال :

شما در رساله خود مطلبي‌ پيرامون‌ سحر و خواب‌ مغناطيس‌ بيان‌ كرده‌ايد،لطفاً بفرماييد اگر ثابت‌ شود كسي‌ مرتكب‌ اين‌ كار مي‌شود چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

گناه‌ كار است‌ و نبايد اين‌ گونه‌ كارها انجام‌ شود.