عنوان: اعتکافي که موجب اذيت شود
سوال :
اگر اعتکاف مرد موجب اذیت همسر و فرزندان او شود، می تواند معتکف شود؟
پاسخ:

اگر حق با همسر و فرزندان باشد باید مراعات کند.