عنوان: اذن زن و دختر بي شوهر
سوال :

زن یا دختری که شوهر ندارد، برای اعتکاف نیاز به اذن کسی دارد؟


پاسخ:

باید خانواده او در جریان باشند.