عنوان: غصبي بودن مسجد
سوال :

شخصي اعتکاف واجب خود را در مسجدي به جا آورده و پس از اعتکاف فهميده است  که به دلايلي (مثل غصبي بودن زمين مسجد، نارضايتي صاحب زمين و ...) اعتکاف در آن مسجد صحيح نبوده، اعتکاف او چه حکمي دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.