عنوان: درس خواندن در حال اعتکاف
سوال :
آيا درس خواندن در حال اعتکاف اشکالي دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد، بلکه خوب است.