عنوان: زمان انصراف از اعتکاف
سوال :
تا چه موقعي معتكف مى‏تواند از اعتكاف منصرف شود؟
پاسخ:

تا قبل از اذان صبح روز سوم.