عنوان: غصب جاي ديگري در اعتکاف
سوال :

شخصي در مسجدي که جماعتي معتکف مي‌‌شوند، جايي را براي خود مثلاً با پتو مشخص مي‌کند.

اولاً، آيا ديگري مي‌تواند به عنوان اينکه اينجا مسجد است و مال همه، بدون اجازه آنجا را اشغال کند؟

ثانياً، اعتکاف او صحيح است يا خير؟

ثالثاً، آيا اجازه شخص اول لازم است؟
پاسخ:

جا گرفتن براي اعتکاف به مقدار جاي يک نفر که بتواند نماز بخواند يا بخوابد، جايز است و ديگران نبايد آنجا را اشغال کنند.