عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :

اگر معتکف نيت چهار روز اعتکاف کند، آيا لازم است آن را به شش روز برساند تا چهار روز صدق کند يا همان يک روز اضافه‌تر کافي است؟


پاسخ:

بعد از سه روز مي‌تواند هر چه مي‌خواهد بر آن بيفزايد.