عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :
كسى كه دو روز يا پنج روز در اعتكاف بوده است، آيا اعتكاف روز سوم يا ششم هم بر او واجب است؟
پاسخ:

فقط روز سوم واجب است.