عنوان: روزه قضا در اعتکاف
سوال :
کسي که روزه قضا بر عهده دارد، مي تواند معتکف شود و روزه اعتکاف را بگيرد؟ آيا فرقي مي‌کند که در وطن باشد يا در سفر؟
پاسخ:

می‌تواند مطلقاً چه در سفر و چه در حضر معتکف شود. ولي بايد در سفر قصد ده روز کند تا بتواند روزة قضا بگيرد.