عنوان: روزه در اعتکاف
سوال :
در ايام اعتکاف آيا مي‌توان هم روزه قضا را گرفت و هم معتکف بود؟ روزه استيجاري و کفاره چطور؟
پاسخ:

اشکال ندارد.