عنوان: خروج رطوبت بعد از بول پس از جنابت
سوال :

اگر شخصي بعد از خروج مني، بول نمود و استبراء نكرد و رطوبتي از او خارج شد كه نمي‌داند چيست چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

اگر فوراً باشد نجس است ولي غسل ندارد و اگر مثلاً بعد از ده دقيقه باشد پاک است و غسل ندارد.