عنوان: خروج رطوبت پس از استبراء
سوال :

اگر از شخصي پس از استبراء قطراتي خارج شد چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

پاک است مگر يقين کند بول است و وسواسي هم‌ نباشد.