عنوان: طاهر بودن اهل کتاب
سوال :

آیا اهل کتاب ذاتاً محکوم به طهارت هستند یا نجاست؟


پاسخ:

طاهر هستند.