عنوان: حرمت وسواس در اعمال و رفتار
سوال :

آيا  حرمت وسواس منحصر در احکام عبادي است؟


پاسخ:

وسواس در هر عملي، اعمّ از امور اعتقادي و اخلاقي و احکام عبادات و معاملات و امور فردي و اجتماعي، حق الله و حق الناس، حرام است.