عنوان: حکم وسواسي چيست؟
سوال :

حكم حضرتعالي در مورد وسواسي چيست؟


پاسخ:

کار او حرام است و بايد اعمال را به طور متعارف و آن طور که عموم مردم انجام مي‌دهند، انجام دهد.