عنوان: احکام خون‌هايي که زن مي‌بيند
شرح:

1)      احکام استحاضه

مسأله: هرخوني که از رَحم زن بيرون بيايد و خون حيض و نفاس و زخم و دمل و بکارت نباشد، «استحاضه» است. و زن را در حال استحاضه، «مستحاضه» مي گويند. 

مسأله: استحاضه سه قسم دارد که عبارتند از استحاضه قليله، استحاضه متوسطه و استحاضه کثيره. 

استحاضه قليله: استحاضه قليله آن است که زن لکّه‌اي ببيند يا گاهي لکّه ببيند و يا آلودگي بسيار کم باشد. به طوري که اگر پنبه‌اي به خود بگيرد، ظاهر آن آلوده شود. در اين صورت غسل بر مستحاضه واجب نيست و بايد خود را تطهير کند و نماز بخواند و اگر بعد از وضو مجدداً خون بيايد، بايد براي نماز دو مرتبه وضو بگيرد.

استحاضه متوسطه: استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود، دراينصورت مستحاضه بايد براي نماز صبح غسل کند و وضو بگيرد و نماز بخواند و تا نماز صبح فردا نياز به غسل ندارد و بايد مثل مستحاضه قليله عمل نمايد.

استحاضه کثيره: استحاضه کثيره آن است که خون پنبه را فراگرفته و از طرف ديگر آن خارج شود. در اين صورت مستحاضه بايد يک غسل و وضو براي نماز صبح و يک غسل و وضو براي نماز ظهر و عصر و يک غسل و وضو براي نماز مغرب و عشاء بکند. ولي اگر نماز ظهر و عصر را آخر وقت و نماز مغرب و عشاء را اول وقت بخواند، مي‌تواند هر چهار نماز را با يک غسل و يک وضو بخواند، مگر اينکه در بين نمازها خون ببيند که در اينصورت لازم است وضو را اعاده کند.     

مسأله: اگر براي غسل کردن عذري داشته باشد، بايد تيمّم کند و وضو هم بگيرد و اگر وضو هم نتواند بگيرد، بايد به جاي وضو هم تيمّم کند.

مسأله: غسل را بايد در موقع قطع خون انجام دهد و اگر قطع نمي‌شود بايد تيمم کند.

مسأله: اگر بعد از غسل يا وضو يا در موقع نماز خون ببيند، اگر به وظيفه عمل کرده باشد اشکال ندارد.