عنوان: احکام نگاه کردن
شرح:

مسأله: نگاه کردن مرد به زن یا زن به مرد، اگر با شهوت باشد یا احتمال مفسده برود، حرام است. ولی نگاه کردن مرد به قرص صورت و دست‌ها تا مچ زن اشکال ندارد، مشروط بر اینکه با لذّت نباشد، احتمال مفسده نرود، زینت نداشته باشد و جالب هم نباشد. و نگاه‌کردن زن به مواضعی از مردها که معمولاً نمی‌پوشانند، نظیر سر و گردن، بدون لذّت و شهوت اشکال ندارد.

مسأله: به غیر از مواضعی که نگاه‌ کردن به آن اشکال ندارد، پوشانیدن سایر مواضع بدن بر زن و مرد واجب است. و اگر خوف فتنه و نگاه شهوت آمیز باشد، پوشانیدن قرص صورت و دست‌ها تا مچ نیز برای زن واجب است.

مسأله: وقتى كه زن و مرد در آستانۀ ازدواج هستند، مى‌‏توانند با رضايت طرفين و در حدّ متعارف به همديگر نگاه كنند. به شرط آنكه قصدِ آنان صرفاً اطمينان از پسنديدنِ همسرِ آينده باشد و احتمال مفسده هم ندهند. ولى بسيار به جا است كه در صورت نياز به ديدن بدن مرد يا بدن و موى زن، اين نگاه توسّط نزديكانِ طرفين كه نگاه آنها اشكال ندارد، صورت پذيرد.

مسأله: اختلاط زن و مرد نامحرم و حرف زدن آنها با یکدیگر و عکس برداری از یکدیگر و نگاه به عکس یکدیگر و مانند اینها، اگر احتمال مفسده نداشته باشد و شهوت انگیز نباشد، جايز است.

مسأله: دوست‌یابی بین زن و مرد، گرچه احتمال مفسده هم نباشد، جايز نیست.

مسأله: نگاه به کفّار و زن‌های لاابالی در حجاب، اگر با شهوت نباشد و احتمال مفسده نرود، جايز است.

مسأله: نگاه به انواع فیلم، عکس و برنامه‌های تصویری، اگر شهوت انگیز نباشد و احتمال مفسده نرود، جايز است.