عنوان: احکام محرميّت به واسطۀ شيردادن
شرح:

مسأله: اگر زنی به‌بچّه‌ای که هنوز دو سال او کامل نشده، به اندازه‌ای شیر بدهد که در آن بچّه گوشت و استخوان روئیده شود، یا یک شبانه روز متّصل بدون اینکه غذا یا شیر کسي دیگر را بخورد، یا پانزده مرتبه متّصل که سیر شود، به او شیر دهد، آن بچّه به او و شوهر او و فرزندان او محرم می‌شود، بلکه بچۀ او می‌شود و به‌طور كلّى هركس بر فرزندان حقيقى آن مرد و زن محرم مى‏‌باشد، بر اين بچّه نيز محرم مى‏‌شود. ولی زن و شوهر و فرزندان او بر محارم آن بچّه محرم نمی‌‌شوند.

مسأله: شیر دادنی سبب محرمیّت می‌شود که در آن، بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در شيشه بريزند و به بچّه بدهند، هرچه بخورد محرم نمی‌شود.

مسأله: محارم، نظیر مادر یا خواهر زن و مادر یا خواهر شوهر، نباید به بچه شیر بدهند. ولی گاهی شیر دادن اشکال ندارد و باید مواظب باشند به حدِّ محرمیّت نرسد.